Posle pune 2 godine zvaničnog funkcionisanja (i 9 meseci nezvaničnog), Elektrana Radio prestaje sa svojim radom.

Zamišljen kao hobi pojedinaca da ovakvim putem potpomognu popularizaciju i razvoj elektronske muzike na ovim prostorima, radio je prevazišao sve moguće očekivane okvire hobija i postao posao sa neodređenim i neprekidnim radnim vremenom. Dakle - obaveza sa daleko većim stepenom odgovornosti nego što je planirano.

S jedne strane uspeh je kada nešto u pozitivnom smislu preraste sva svoja očekivanja i okvire, ali sa druge počelo je da predstavlja kočnicu u obavljanju normalnog života onih koji su angažovani na njegovom radu.

Pošto radio nije bio zamišljen kao komercijalni projekat i sve na njemu je radjeno iz čiste ljubavi i bez ikakvih materijalnih interesa, postalo je iluzorno zapostavljati realne životne obaveze zarad hobija i zabave.

Rešenje bi bilo svođenje broja emisija na minimum i smanjivanje svakog vida odgovornosti na relaciji autori emisija – realizatori projekta, što je u slučaju Elektrane kao organizacije koja ozbiljno i odgovorno obavlja sve svoje delatnosti, odbačeno kao neprihvatljivo rešenje.

Pošto se Elektrana, kao centrala za razvoj elektronske kulture i umetnosti, oduvek zalagala za
prihvatanje različitosti u svakom obliku, trudili smo se da uvrstimo što veći broj muzičkih pravaca u
naš muzički program. Sam proces umanjivanja broja emisija bi narušio taj balans, delom kroz odnos
sa autorima, a delom kao osnovnu ideju da se na radiju dodeli prostor svakome ko je kvalitetan i želi
da radi.

To je ujedno i razlog zašto radio prestaje sa radom.

Na kraju krajeva, radio je ostvario i određeni niz uspeha koji će nesumnjivo predstavljati svedočanstvo da je Elektrana, realizacijom istog, uradila još nešto korisno za scenu :).

Elektrana Radio:
- prva domaća internet radio stanica bazirana isključivo na elektronskoj muzici
- emitovano je tačno 70 nedeljnih emisija sa preko 100 autora iz celog sveta
- na mesečnom nivou bilo je cca 30 hiljada slušalaca iz 80 različitih zemalja sveta
- streamovanje raznoraznih žurki i jednog festivala :)
- medijski sponzor raznih kulturnih dešavanja kao i nekih muzičkih izdanja
- dobitnik Loud & Queer nagrade na javno pokazanoj podršci za LGBT dešavanja
- organizacija žurki sa ciljem promocija radija, a pre svega, izvođača sa istog

Sve ovo bilo bi teško izvodljivo bez ljudi koji su najzaslužniji za dve godine naše radijske karijere. Osnivač, tehnički direktor radija i IT megacar, Dušan Ostraćanin, krivac je za glatko funkcionisanje Elektrana radija sve ovo vreme.  Predrag Nikolić, osnivač organizacije Elektrana, i Predrag Novaković, muzički urednik radija, doprineli su slavi koju smo u međuvremenu stekli.

Najveću zahvalnost svakako dugujemo svim autorima čije su emisije bile emitovane putem našeg radija, kao i slušaocima, bez čijeg prisustva sve ovo ne bi imalo nikakvog smisla.

Do sledećeg slušanja!
Elektrana

After 2 full years officially on the air (and 9 months unofficially), Elektrana Radio is closing it’s doors.

Conceived as a hobby by several individuals to facilitate the popularization and development of electronic music in this region, the radio has surpassed all possible bounds of being a hobby, and has become an obligation with vague and constant workhours. A commitment with far greater degree of responsibility than what was planned.

On one hand, success is when something, in a positive way, outgrows all expectations and frameworks, but on the other hand radio began to put a strain on normal, daily life of those who are engaged in it’s work.

Since the radio was not designed as a commercial project and everything on it was done out of pure love and no material interests, it was illusory to neglect real life responsibilities for the sake of hobby and entertainment.

The solution would be the reduction of shows to a bare minimum and reduction of all forms of responsibility between the show ‘s authors and project designers, which was, in case of Elektrana as a serious organization that conducts all its activities in a responsible manner, rejected as an unacceptable solution.

Since Elektrana, as a central for development of electronic culture and arts, has always advocated acceptance of diversity in all its forms, we tried to incorporate as many musical genres in our musical program. The very process of reduction of shows would distort the balance, in part through the relationship with authors, and partly it would tarnish the basic idea to allocate space on the radio to anyone with high quality of work and work ethics.

This is also the reason why the radio is going off the air.

After all, the radio has achieved certain success that will undoubtedly be a testimony that Elektrana, with implementation of the radio, has done something useful for the stage:).

Elektrana Radio:
- The first local internet radio station focusing on electronic music
- Aired exactly 70 weekly shows with over 100 authors from around the world
- On a monthly basis there were approx. 30 thousand listeners from 80 different countries around the world
- Streaming of various parties and a festival :)
- Media sponsor of various cultural events as well as some music releases
- Winner of  “Loud & Queer” annual award for demonstrated public support of LGBT events
- Parties organizer in order to promote the radio, and above all the authors on it

All this would not be possible without people who carry the most merit for our two-year radio career. Founder, CTO and IT megaman, Dušan Ostraćanin, is the culprit behind smooth operation of Elektrana Radio all this time. Predrag Nikolić, founder of Elektrana, and Predrag Novaković, musical editor, contributed to the glory we have acquired in the meantime.

Certainly we owe greatest gratitude to all authors whose programs were broadcast through our radio, and listeners, without whom our presence would be meaningless.

Until next listening!
Elektrana